คะแนน ประถม


<<ติดต่อโรงเรียน>>

Saturday, 18-May-2019
 

 
 

   
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นายคำกรุง ศรีสังขรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
จังหวัดมหาสารคา

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาวทิวาวรรณ อันแสน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนาสื่อการเรียนการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ทำดีตามรอยพ่อ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางสุภาพรรณ คามดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 โดย นางดารุณี เดชยศดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานวิจัยการจัดกิจกรรมเรียนรู้บนเว็บที่มีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยนางสุฑิษชา  สวัสดี
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง เล่านิทาน   คุณธรรม
ด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสุฑิษชา  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดสื่อประสม เรื่อง บทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นางนิตยา ธุระกิจครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนิตยา ธุระกิจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

งานวิจัยเรื่อง "การคุณลักษณะด้านความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา โดย นางภัคควลัณชญ์ สาระลัย ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง 
วิชาโลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  ว 31102  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

 โดย  นางสาววิยะดา สีชมแสง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 บทความทางวิชาการ "การพัฒนาทักษะการคิดด้วยชุดการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ 
สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม" โดย  
นางสุนันทา  พาเทพ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศ

บทความทางวิชาการ "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริบทแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริม
ทักษะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
จังหวัดมหาสารคาม" โดย นางสุนันทา  พาเทพ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

งานวิจัยเรื่อง "การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพา
พิทยาคาร
" โดย นางรุ่งทิวา ธราวรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
จังหวัดมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางภาษา  หน่วยการเรียน เรื่อง My life
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย คุณครูขนิษฐา โควังชัย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เทศบาลเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
>>บทคัดย่อ   >>นวัตกรรม

 

 

 


 
 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-711291
E-Mail : bppmsk@gmail.com Facebook :โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร