พันธกิจ/เป้าประสงค์

Tabs

พันธกิจ (Mission)
1.  บริหารจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการแข่งขัน
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และเป็นมืออาชีพ
6. บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร การคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทักษะอาชีพ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาวะที่ดี มีภูมิคุ้มกัน ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
4. ผู้เรียนมีผลงานทางวิชาการในระดับเครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมตามสมรรถนะและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ