สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 4 11 1
ป.2 7 2 9 1
ป.3 9 6 15 1
ป.4 6 8 14 1
ป.5 10 6 16 1
ป.6 9 3 12 1
ม.1 8 12 20 1
ม.2 9 8 17 1
ม.3 11 12 23 1
อ.2 1 6 7 1
อ.3 2 13 15 1
รวม 79 80 159 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 4 11 นางสาวอธิชา ท่างาม นางกรรณิการ์ พรมพุก
ป.2/1 7 2 9 นางวันทนา มีเชาวน์
ป.3/1 9 6 15 นางกมลรัตน์ ขิงหอม นางพนิดา แก่นเรณู
ป.4/1 6 8 14 นางชนทิชา แพงไข่
ป.5/1 10 6 16 นางสาวภูศรา อินทะนะ
ป.6/1 9 3 12 นางสาวรวิสรา หมื่นคำ
ม.1/1 8 12 20 นางสาวภาณิกา พุฒลา นายนุพงษ์ เม่นคำ
ม.2/1 9 8 17 นางสาวกาญจนา อินป๊อก นายพงศ์นรินทร์ อินดา
ม.3/1 11 12 23 นางสาวสุภัสสรณ์ ติคำ นายศักดิ์สิทธิ์ หลวงมั่ง
อ.2/1 1 6 7 นางวัชรินทร์ โพธิ์ศรี
อ.3/1 2 13 15 นางพิมสุรางค์ ท้าวภักดี
รวม 79 80 159