สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 7 8 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 6 1 7 1
ป.4 10 7 17 1
ป.5 9 8 17 1
ป.6 10 6 16 1
ม.1 7 2 9 1
ม.2 8 10 18 1
ม.3 9 8 17 1
อ.2 4 2 6 1
อ.3 1 7 8 1
รวม 72 63 135 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 1 7 8 นางชนทิชา แพงไข่ นางพนิดา แก่นเรณู
ป.2/1 7 5 12 นางสาวภาณิกา พุฒลา
ป.3/1 6 1 7 นางกมลรัตน์ ขิงหอม
ป.4/1 10 7 17 นางสาวอธิชา ท่างาม นางกรรณิการ์ พรมพุก
ป.5/1 9 8 17 นางวันทนา มีเชาวน์
ป.6/1 10 6 16 นางสาวรวิสรา หมื่นคำ
ม.1/1 7 2 9 นางสาวภูศรา อินทะนะ นายนุพงษ์ เม่นคำ
ม.2/1 8 10 18 นางสาวกาญจนา อินป๊อก นายพงศ์นรินทร์ อินดา
ม.3/1 9 8 17 นายศักดิ์สิทธิ์ หลวงมั่ง นางสาวสุภัสสรณ์ ติคำ
อ.2/1 4 2 6 นางวัชรินทร์ โพธิ์ศรี
อ.3/1 1 7 8 นางพิมสุรางค์ ท้าวภักดี
รวม 72 63 135