นางสาวกาญจนา อินป๊อก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางชนทิชา แพงไข่

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายนุพงษ์ เม่นคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรวิสรา หมื่นคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกมลรัตน์ ขิงหอม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวันทนา มีเชาวน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุภัสสรณ์ ติคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอธิชา ท่างาม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภูศรา อินทะนะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวัชรินทร์ โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศักดิ์สิทธิ์ หลวงมั่ง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพงศ์นรินทร์ อินดา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิมสุรางค์ ท้าวภักดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวภาณิกา พุฒลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางกรรณิการ์ พรมพุก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพนิดา แก่นเรณู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรรณกานต์ รักชาติ

ตำแหน่ง : ธุรการ