Latest News53020070

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนบ้านปากปาดได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ชั้นป.1-ม.3  ณ อาคารร่วมมิตร โดยมีผู้สมัครคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนจำนวน    4 คน คือ นางสาวจิรปรียา  ปิสา นายธนวัฒน์  วงค์กาญจนกุล       นายรณชัย พุ่มแสน และนางสาวอรจิรา  พิมสาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตัดสินใจในการเลือก ประธานนักเรียน ผลการเลือกตั้ง นางสาวจิรปรียา  ปิสา ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

Comments

0 Comments