นางชนทิชา แพงไข่

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081037XXXX
 • Facebook : kj Chonticha
 • Email : kj_hermione@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปากปาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2160
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 528961
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นางชนทิชา แพงไข่ 02/09/2022 - 04/04/2023