พันธกิจ/เป้าหมาย

Tabs

พันธกิจ
1.  พัฒนาระบบการสื่อสารฐานข้อมูล ให้เหมาะสมทันสมัย
2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ

เป้าหมาย

ด้านการให้บริการ/โอกาสทางการศึกษา
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และตรงตาม ศักยภาพ
2. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง

ด้านคุณภาพการศึกษา
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมินการศึกษาของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

ด้านประสิทธิภาพ
1. โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศที่มีความชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นำมาใช้ในการพัฒนาจัดการศึกษา2. โรงเรียนมี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ