นางวันทนา มีเชาวน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061671XXXX
 • Facebook : วันทนา มีเชาวน์
 • Email : Wan.Mechao@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปากปาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4039
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่